UWażność w praktyce Managera

Czym jest UWAŻNOŚĆ W praktyce managera?

AUTOR: MARTA DYDA
Przyszłość zarządzania, fundament dla decyzji biznesowych i główny nurt do pracy we współczesnych organizacjach, czym zatem w praktyce managera jest uważność ?

Uważność nie polega na zarządzaniu w zwolnionym tempie. Uważnosc nie polega na pozbyciu się wszystkiego co do tej pory doświadczyłeś jako manager. Warunkiem uważność jest wgląd w siebie, umiejętność wykorzystania wszystkich danych do podejmowania decyzji i skutecznej pracy z zespołem. To otwartość i zgoda na to, że może czasami się mylę, że może przyjrzę się innym rozwiązaniom, że może posłucham moich ludzi, zwiększając tym samym poziom zaufania i przynależności. Uważność to dużo więcej niż szereg zgrabnych technik i metod. Jest to sposób bycia wolnym od natychmiastowej potrzeby oceniania oraz konieczności szybkiej reakcji kiedy sytuacja nie wymaga takiego zabiegu.

Praktyka uważności często daje kilka dodatkowych sekund na podjęcie decyzji, których często brakuje gdy nawyki kierują naszym działaniem. Jeśli chcemy pracować efektywniej w dzisiejszych realiach  i zachować zdrowie psychiczne potrzebujemy pracować i funkcjonować w nowy sposób. Jest to sposób bycia, z większą świadomością silnych ale też słabych ston, to budowanie jakościowych relacji z ludźmi z Twojego zespołu.

Sprawdź teraz, jak ty patrzysz na swoich ludzi i organizacje, sprawdź w jakich obszarach możesz doskonalić praktykę uważności, która jest widoczna na wszystkich płaszczyznach zarządzania ludźmi, jako meta kompetencja, która wpływa i pozwala:

ZAUWAŻAĆ LUDZI W ORGANIZACJI

Duże zainteresowanie i inicjatywa w tworzeniu podwładnym i członkom zespołu odpowiednich warunków do skutecznej realizacji celów. Interesuje się ich działaniami zawodowymi zarówno pod względem osiąganych wyników jak i potrzebnych do pracy zasobów. Jest na bieżąco i wie jak pracownicy i cały zespół radzą sobie z wykonywaniem zadań, co sprawia im trudności i w jakich dziedzinach odnoszą sukcesy. Zauważa postępy i docenia inicjatywy.

DELEGOWAĆ SKUTECZNIE ZADANIA

Być szczerym i mieć zaufanie do kompetencji swoich współpracowników. W jasny i zrozumiały sposób przekazywać podwładnym uprawnienia do podejmowania decyzji oraz całą odpowiedzialność z tym związaną. Ludzie rozumieją swoje zadania, czują się bezpiecznie i wiedzą, że mogą mówić o ważnych dla nich kwestiach.

PODEJMOWAĆ JAKOŚCIOWE DECYZJE

Decyzje są podejmowane po wnikliwej analizie sytuacji we wszystkich jej aspektach z uwzględnieniem również przyszłych ich skutków. Uwzględniając swoją wiedzę i doświadczenie, ale także porady i uwagi innych ludzi. Decyzje są dobre i z reguły trafne, podejmowane i komunikowane we właściwym czasie i we właściwy sposób.

SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ LUDZI

Odpowiednio dobiera zróżnicowane techniki motywacyjne w celu zachęcania do podejmowania działań i wysiłku w celu realizacji założonych planów. Aby osiągnąć pożądany skutek poszukuje nowych, skutecznych metod do pracy i samo motywacji. Planuje i organizuje pracę swoją, podwładnych i zespołu tak, że przynosi ona zamierzone efekty, doprowadzając tym samym do realnych zmian w organizacji.

MYŚLEĆ STRATEGICZNIE I DŁUGOTERMINOWO

Jest kreatywny w długofalowej ocenie perspektyw i możliwości. Umie tworzyć realistyczne ale ambitne wizje, cele i strategie. W planowaniu strategicznym umie wykorzystać i rozwinąć silne strony organizacji i ludzi w zespole, usprawnić słabe strony, przewidzieć i wykorzystać szanse a także przewidzieć zagrożenia i umiejętnie nimi zarządzać.

WŁAŚCIWIE OCENIAĆ LUDZI

Trafnie ocenia kompetencje innych osób, ich silne i słabe strony. Umie kompleksowo analizować cechy i zachowania innych w kontekście celów i zadań organizacji. Powierza wszechstronne, zróżnicowane zadania będące wyzwaniem dla podwładnych i współpracowników. Interesuje się działaniami zawodowymi w kategorii wyników i problemów na drodze do ich osiągnięcia. Dba o rozwój kompetencji. Jego ocena w stosunku do innych jest obiektywna.  Stale i bezpośrednio przekazuje innym kompletną informację zwrotną.

MIEĆ ODWAGĘ KIEROWNICZĄ

Nawet jeżeli działa pod presją czasu lub w sytuacji niekompletnych informacji decyzje podejmuje w odpowiedniej chwili. Nie boi się ryzyka przy podejmowaniu decyzji – umie przewidywać zagrożenia i zarządzać nimi w trakcie procesu decyzyjnego. W sytuacjach koniecznych umie szybko decydować z pełną świadomością okoliczności oraz prawdopodobieństwa nietrafności decyzji podjętej pod presją czasu. Odważnie podejmuje i konsekwentnie realizuje nawet najtrudniejsze zadania i podejmuje decyzje menedżerskie. Nie boi się sytuacji trudnych i stresowych. Odważnie i z pełną świadomością podejmuje i reprezentuje decyzje negatywne i niepopularne.

ROZWIJAĆ PODWŁADNYCH

Zna i szanuje aspiracje rozwojowe podwładnych. Zna i stara się współtworzyć cele ich rozwoju. Pomaga podwładnym w tworzeniu planów rozwojowych i ich konsekwentnej realizacji. W codziennym działaniu stara się delegować odpowiednie zadania wraz z uprawnieniami i odpowiedzialnością tak, aby podwładni mogli zmierzyć się z wyzwaniami o wyższym poziomie i szerszej perspektywie niż z tymi, wynikającymi z ich codziennych obowiązków.

ZARZĄDZAĆ SOBĄ W CZASIE

Wydajnie i skutecznie wykorzystuje swój czas i współpracowników. Skupia wysiłki na sprawach najważniejszych. Potrafi zmienić swoje plany w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności. Potrafi stopniować wagę podejmowanych działań. Trafnie wybiera najważniejsze z punktu widzenia realizacji celów zadania. Wie, które cele są pilne.

ZARZĄDZAĆ RÓŻNORODNOŚCIĄ

Podwładnych i współpracowników traktuje sprawiedliwie. Potrafi zamieniać ludzkie wady w korzyści. Identyfikuje i inicjuje procesy, określa warunki krytyczne, wyznacza wskaźniki konieczne do realizacji celów. Planuje procesy wspomagające realizację celów firmy. Wyznacza wskaźniki oceniające realizację procesu. Potrafi zamienić konflikt na sukces organizacji. Trafnie wykorzystuje sytuacje konfliktowe w drodze do realizacji celów firmy. Rozwiązuje sytuacje konfliktowe w sposób prosty i sprawiedliwy. Doprowadza do porozumienia przy minimum rozgłosu.

Uważny lider otwarcie komunikuje się z ludźmi, potrafi mówić o sukcesach i wyzwaniach, z którymi mierzy się zespół. Zna narzędzia, metody, techniki, które pozwalają mu dotrzeć do każdego członka zespołu.

Korzysta z intuicji, optymalnie zarządza sobą, patrzy szeroko, inspiruje, nie trzyma się utartych schematów oraz przyjętych modeli, jest szczery i wyczulony na własne nawyki, które mogą utrudniać mu podjęcie dobrych decyzji.

Uważność to najnowszy trend w doskonaleniu przywództwa, zwiększa  poziom odporności psychicznej, stopień skupienia, oraz poszerza samoświadomość, dzięki czemu możemy więcej zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

Zawsze traktuje sukces jako osiągnięcie zespołu. Sam chętnie przyjmuje rolę lidera oraz umie motywować pozostałych członków i wyzwalać w nich pozytywne poczucie przynależności do zespołu.

 

Leave a Reply